Výroční zpráva 2014

Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Těšany

– anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae tesasiensis

Přehled roku spásy MMXIV v těšanské farnosti, 31.12. 2014

 

I: Astronomicky a meteorologicky

 

Rok 2014 patřil k nejteplejším v historii meteorologických pozorování na území Česka. Nadprůměrně teplých bylo letos deset měsíců. Úhrny srážek se naopak v posledních letech v celoročních průměrech pohybovaly většinou kolem normálu, a to navzdory povodním v některých rocích. Ukazuje to, že srážky přicházejí nikoli rovnoměrně, ale spíše nárazově. Narůstající výkyvy teplot prokazatelně souvisí s globálním oteplováním.

 

 

II: Boží služebníci a služebnice

1) Po letošní již končící rok jsme se z Boží milosti těšili pontifikátu papeže Jeho Svatosti Františka, správy diecéze brněnské otcem biskupem Jeho Excelencí Mons. Vojtěchem Cikrlem.

Za naše představené: Otče náš.

 

III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Křest: 5.

První svaté přijímání: 4.

Biřmování: 0.
Sňatek: 3.

Svátost nemocných: 31.

Pohřeb: 12.

 

IV: Výuka náboženství

Do výuky náboženství je přihlášeno 30 žáků a studentů, předškolní katechezi navštěvuje 6 dětí, celkem 36.

Modleme se za to, abychom se ve farnosti měli rádi: Zdrávas Maria.

 

V: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 

Kromě standartních pastoračních akcí se nic výjimečného nedělo.

 

VI: Stavební a ekonomický přehled

Letos se s Boží i vaší pomocí podařilo:

 

FARNÍ CHRÁM SVATÉHO BARNABÁŠE  – exteriér

 

-         Třetí fáze opravy fasády.

 

VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2014 do 30.12.2014  Těšany

Brno                                      Modřice                                                          IČ: 66599687

Sloup.

Text

16

Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony

232404.00

17

Přijaté dary

36100.00

18

Dotace

50000.00

19

Ostatní příjmy

4.74

20

Nájemné

16157.00

21

Ostatní příjmy

0.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 21)

334665.74

22

Osobní výdaje

0.00

23

Daně

828.00

24

Opravy památek movitých i nemovitých

310970.00

25

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

26

Odeslané sbírky a poskytnuté dary

75736.00

27

Nákup dlouhodobého majetku,
technické zhodnocení

0.00

28

Ostatní výdaje

29602.57

29

Osobní výdaje

0.00

30

Daně

0.00

31

Opravy památek movitých i nemovitých

0.00

32

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

33

Ostatní výdaje

0.00

91

Výdaje celkem (sl. 22 až 33)

417136.57

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

-82470.83

 

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské .................  36100.00 Kč

zahraniční .......................  0.00 Kč

celkem (sl. 17) .........  36100.00 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce .......  50000.00 Kč

z rozpočtu kraje ..............  0.00 Kč

od státních orgánů ..........  0.00 Kč

celkem (sl. 18) .........  50000.00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce ......................  3980.00 Kč

na misie ................................  8965.00 Kč

na charitativní účely ..............  6383.00 Kč

„Svatopetrský haléř“ .............  5330.00 Kč

na potřeby diecéze ..............  45483.00 Kč

Sbírka na círk. školství odesl. ....  2515.00 Kč

Sbírka na pronásl. křes. odeslan .  3080.00 Kč

..................................................  0.00 Kč

celkem (sl. 26) ....................  75736.00 Kč

 

 

 

Počáteční stav k 1. 1. daného roku

 

Pokladna................................................................................................ 6342.00 Kč 1

Bankovní účty.................................. – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                             snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ..........  18964.79 Kč 2

                     – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ...  0.00 Kč 3

Průběžné položky .......................................................................................  0.00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna .................................................................................................  342.00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ............................  62493.96 Kč 6

z toho:                  1. číslo účtu:...................................................... 194555740/0300            62493.96 Kč

          2. číslo účtu:.................................................................................................            0.00 Kč

          3. číslo účtu:.................................................................................................           0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) ............................................  0.00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) .............................................  0.00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) .............................................................  220000.00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků)  220000.00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek)  0.00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ....................  0.00 Kč

         
 

 

 

Za všechny dobrodince: Pod ochranu tvou.

 

VII. FUTUROLOGIE, tj. co chystáme v budoucnu, dá-li Pán a budeme živí (Jakub

4,15) a zdraví:

 

-         Vyjma klasických pořadů se chystá jedinečná pouť po stopách našeho Pána a Spasitele do Svaté země.

Z hospodářských věcí nás do budoucna čeká podle finančních a časových možností:

 

-         Odstranění prachu na plochách stěn interiéru kostela.

-         Zhotovení schodiště ke kapli.
 

Vzývání Ducha Svatého, kancionál 003.

 

VIII: Gratias = Díky Bohu i vám

BOHU DÍKY!

MARII PANNĚ DÍKY!

SVATÉMU BARNABÁŠOVI DÍKY, SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ DÍKY!

Pán Bůh zaplať zastupujícím kněžím za vše, čím nám slouží na naší pouti za Božím

královstvím!

Pán Bůh zaplať farní radě!

Pán Bůh zaplať katechetkám a všem, kdo se věnují práci s dětmi a mládeží!

Pán Bůh zaplať akolytům, všem lektorům a ministrantům a jejich moderátorům!

Pán Bůh zaplať varhaníkům, všem zpěvákům a zpěvačkám, sboru a schóle          a jejich vedoucím!

Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i na faře!

Pán Bůh zaplať paní účetní za vedení účetnictví!

Pán Bůh zaplať za práci na farním webu!

Pán Bůh zaplať všem za každou práci pro kostel, faru i okolí!

Pán Bůh zaplať za všechny peněžní dary při sbírkách a také jindy!

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc!

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB!

Na poděkování zazpíváme na konci mše svaté chvalozpěv Bože, chválíme Tebe.

 

Soubor ke stažení zde