Výroční zpráva z roku 2012

 

Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany

– anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany

Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012

I: Astronomicky a meteorologicky
Počasí letos přineslo teplotní extrémy na obou stranách škály teploměru. Na meteorologických stanicích mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou teplotou v tomto kalendářním roce v ČR je rozdíl téměř 80 °C (konkrétně 79,8 °C; Kvilda-Perla na Šumavě     -39,4 °C; Dobřichovice u Prahy +40,4°C). V uplynulém roce převažovalo teplotně nadprůměrné počasí, ovšem zažili jsme i jednu mimořádně chladnou periodu. Ta nás zasáhla koncem ledna a vydržela přibližně dva týdny. Arktický vzduch tehdy přinesl teploty o více než 10 °C pod dlouhodobým průměrem, kdy ranní minima klesala běžně pod -20 °C, denní maxima dosahovala často jen na -10 °C. Další chladné období jsme pak zaznamenali v první polovině prosince. Kromě již zmíněných veder kolem 20. srpna se další velmi výrazná vlna teplého počasí objevila v závěru dubna (kdy už bylo až 30 °C), dále v druhé polovině června a na začátku července. Zima i léto se letos ohlásily mimořádně brzy (tropické teploty v dubnu, sněžení v říjnu). Zatímco z teplotního hlediska máme za sebou mimořádně výjimečný a zajímavý rok, srážkové extrémy se tentokrát moc nevyskytovaly. Suchá období se střídala s vlhčími. Srážkově skončil rok jako lehce nadprůměrný. Naštěstí bez významných povodní.

II: Boží služebníci a služebnice
1) Po letošní již končící rok jsme se z Boží milosti těšili pontifikátu papeže Jeho Svatosti Benedikta XVI. a správy diecéze brněnské otcem biskupem Jeho Excelencí Mons. Vojtěchem Cikrlem. Pomocným biskupem byla a je Jeho Excelence Mons. Petr Esterka, generálním vikářem Mons. Jiří Mikulášek a děkanem děkanství modřického, do něhož patříme, R.D. Jan Nekuda, soudce Diecézního církevního soudu.

2) Farnost spravoval R.D. René Strouhal, farář farnosti Moutnice a dojíždějící administrátor farnosti Těšany, kněz pověřený pastorací mládeže děkanství modřického a člen děkanské rady děkanství modřického.  Na správě farnosti se podílela farní rada sestávající z ekonomické a pastorační rady.

 

Za naše představené: Otče náš.


III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním
 

1) Základem života v milosti Boží, života věčného, o který nám jde, je svatý křest. Letos byl ve farnosti udílen svatý křest 9x. Z naší farnosti bylo 5 křtů, z cizích 4. Podle přání biskupství každý má křtít ve farnosti, do které patří bydlištěm. Stejně tak to platí o návštěvě bohoslužeb. Nejde o kněze, ale o farní rodinu. Z rodiny se neutíká!

Nezapomínejte volit křesťanská jména, aby děti měly přímluvce v nebi a také vzory pro svůj život. Radujeme se z každého daru nového života, církev se velmi těší z početných rodin a také z každé adopce dětí.


2) Základem společnosti je rodina. Letos byly oddány 3 páry. Je důležité nežít v těžkém smrtelném hříchu, kterým je život na hromádce nebo v pouze civilním sňatku, k řádné křesťanské rodině patří řádně uzavřené manželství.

 

Za všechny letos pokřtěné a oddané, za děti, mládež, křesťanské rodiny a také duchovní povolání v naší farnosti a národě, aby byly a aby žily svatě, se pomodlíme zpěvem:

O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou.


3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest předešlo 13 osob, s kterými jsme se církevním obřadem rozloučili. Někteří žel zemřeli nezaopatřeni.

 

Za zemřelé: Odpočinutí věčné.


4) Poprvé přijalo Pána Ježíše 5 dětí, prvokomunikantů.

 

5) Svátost biřmování letos nebyla udílena.

 

6) Těšíme se, že z našeho středu vzejdou také kněžská svěcení a řeholní sliby.

 

7) Svátost nemocných byla udělena 33x. Lze jí přijímat i víckrát během nemoci.


IV: SPOLEČENSTVÍ

  1. Do výuky náboženství je přihlášeno 29 žáků a studentů, nepočítaje Nesvačilku, protože patří do moutnické farnosti. Z hlediska spásy je pro děti náboženství první a nejdůležitější předmět. Druhý stupeň ZŠ je počtem slabý.
  2. Ve farnosti jsou dvě modlitební společenství, které se schází ke společné modlitbě: Modlitby matek a Společenství svatého Barnabáše. Nebojte se připojit také vy…
  3. Ministranti pěkně slouží u oltáře. Zvláště velcí.
  4. Schóla Kamínci zpívá příležitostně. Pěkně povzbudivě zpívá.
  5. Sbor žen nám obohacuje liturgii. Je to časově náročná služba.
  6. Lektorů je kolem 20. Kéž se zapojí ještě více mladých. Je důležité si četbu dopředu dobře připravit.

 

Modleme se za to, abychom se ve farnosti měli rádi: Zdrávas Maria.


 

V: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)
 

Tříkrálová sbírka, lidové misie, novokněžské požehnání patera Jeniše, postní duchovní obnova, putování na Květný pátek k Matce Boží Bolestné do Nesvačilky, diecézní setkání mládeže v Brně, jarní soustředění ministrantů, hasičské slavnosti, pouť na kapličku, oslava Božího Těla, těšanské hody, první svaté přijímání, pololetní výlet z náboženství na blatnickou horu sv. Antonína a do strážnického skanzenu, ukončení školního roku, pouť na Svatou u Křepic, letní prázdniny u pana faráře, Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, zahájení školního roku, poděkování za úrodu, modlitební třídenní maminek, podzimní soustředění ministrantů, adventní duchovní obnova, návštěva svatého Mikuláše, předvánoční koncert Mužáků z Kobylí a Dechové hudby Kateřinka.

VI: Stavební a ekonomický přehled

Letos se s Boží i vaší pomocí podařilo:

FARNÍ CHRÁM SVATÉHO BARNABÁŠE

Oprava fasády kostela/zednické, štukatérské a malířské práce – malířská firma Josefa Rouzka z Křepic.

KAPLE PANNY MARIE NAD VINOHRADY

Zhotovení poutní sochy Panny Marie – řezbář Ing. Josef Zelinka ze Šitbořic.

Výmalba interiéru kaple – Libor Procházka z Křepic a Jaroslav Urbánek z Velkých Němčic.

Sloup.

Text

16

Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony

232341.00

17

Přijaté dary

90768.00

18

Dotace

170000.00

19

Ostatní příjmy nezdaňované

7.91

20

Nájemné

8456.00

21

Ostatní příjmy zdaňované

0.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 21)

501572.91

22

Osobní výdaje nezdaňované

0.00

23

Daně

332.00

24

Opravy památek movitých i nemovitých

324400.00

25

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

26

Odeslané sbírky a dary

40457.00

27

Nákup dlouhodobého majetku, technické zhodnocení

0.00

28

Ostatní výdaje nezdaňované

101556.00

29

Osobní výdaje zdaňované

0.00

30

Daně

0.00

31

Opravy památek movitých i nemovitých

0.00

32

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

33

Ostatní výdaje zdaňované

0.00

91

Výdaje celkem (sl. 22 až 33)

466745.00

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

34827.91

 

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské ...............................  90768.00 Kč

zahraniční .....................................  0.00 Kč

celkem (sl. 17) ........................  90768.00 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce ......................  70000.00 Kč

z rozpočtu kraje ....................  100000.00 Kč

od státních orgánů .........................  0.00 Kč

celkem (sl. 18) ......................  170000.00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce ........................................  2563.00 Kč

na misie ................................................  6747.00 Kč

na charitativní účely ................................  2565.00 Kč

„Svatopetrský haléř“ ................................  3148.00 Kč

na potřeby diecéze ...............................  16034.00 Kč

Adopce na dálku ....................................  7400.00 Kč

Sbírka na církevní školství .......................  2000.00 Kč

...................................................................  0.00 Kč

celkem (sl. 26) .....................................  40457.00 Kč

 

 

Díky za vaši štědrost, za to, že máte rádi svůj kostel a farnost.

Dědictví otců, zachovej nám, Pane!

Za všechny dobrodince: Pod ochranu tvou.

 

VII. FUTUROLOGIE, tj. co chystáme v budoucnu, dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Obnova farních lidových misií 12. l edna – 16. ledna, popeleční středa bude 13. února, hod Boží velikonoční bude 31. března, hod Boží svatodušní bude 9. května, oslava svátku Božího Těla 2. června, těšanské hody 9. června, 1. sv. přijímání 16. června, děkanátní pouť do Rajhradu, letní tábory, výlety dětí a mládeže, soustředění ministrantů a schóly, farní setkání, postní a adventní duchovní obnovy.

 

Z hospodářských věcí nás do budoucna čeká podle finančních a časových  možností:

 

V těšanském chrámu: dále fáze opravy fasády kostela (druhý bok a věž), restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje, restaurování portálu Panny Marie Královny nad hlavním vchodem.

V kapli Panny Marie nad vinohrady: obroušení a nátěr dveří a oprava schodů.

Na faře: statické posouzení farní budovy.

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali:

Vzývání Ducha Svatého, kancionál 003.


VIII: Gratias = Díky Bohu i vám


BOHU DÍKY!

MARII PANNĚ DÍKY!

SVATÉMU BARNABÁŠOVI, SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ DÍKY!

Pán Bůh zaplať zastupujícím kněžím za vše, čím nám slouží na naší pouti za Božím královstvím!

Pán Bůh zaplať farní radě!
Pán Bůh zaplať paní katechetce a všem, kdo se věnují práci s dětmi a mládeží!

Pán Bůh zaplať akolytům, všem lektorům a ministrantům!

Pán Bůh zaplať varhanicím, všem zpěvákům a zpěvačkám, sboru a schóle a jejich vedoucím!
Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i na faře!

Pán Bůh zaplať paní účetní za vedení účetnictví!

Pán Bůh zaplať za práci na farním webu!
Pán Bůh zaplať za každou práci pro kostel, faru i okolí!

Pán Bůh zaplať za všechny peněžní dary při sbírkách a jindy!
Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti!
Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc!

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB!


Na poděkování zazpíváme na konci mše svaté chvalozpěv Bože, chválíme Tebe.

 

Ke stažení v PDF nebo jako DOC (Word)