Přehled roku spásy MMXII v těšanské farnosti, 31.12. 2013

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Těšany

– anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany

Přehled roku spásy MMXII v těšanské farnosti, 31.12. 2013

 

I: Astronomicky a meteorologicky
 

Teplotní statistiky

Průměrná roční teplota: 10.13°C tj -0.51°C teplotně pod průměrem.

Teplotní zajímavosti

15.4.2013 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 20 °C.

17.4.2013 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 25 °C.

9.6.2013 - první den v roce kdy teplota vystoupila nad 30 °C.

26.3.2013 - poslední den zimy 2013 s celodenním mrazem.

8.4.2013 - poslední den zimy 2013 kdy teplota poklesla pod bod mrazu.

Nejchladnější/nejteplejší dny v roce 2013

Nejchladnější dny

Nejteplejší dny

27.1.2013

-8.32 °C

    8.8.2013

30.20 °C

26.1.2013

-7.59 °C

    29.7.2013

29.76 °C

19.1.2013

-5.65 °C

   28.7.2013

29.41 °C

13.1.2013

-5.49 °C

   20.6.2013

29.11 °C

12.1.2013

-5.45 °C

   19.6.2013

27.78 °C

II: Boží služebníci a služebnice
1) Po letošní již končící rok jsme se z Boží milosti těšili pontifikátu papeže Jeho Svatosti Benedikta XVI. a jeho nástupce Jeho Svatosti Františka, správy diecéze brněnské otcem biskupem Jeho Excelencí Mons. Vojtěchem Cikrlem. Pomocným biskupem byla Jeho Excelence Mons. Petr Esterka, generálním vikářem Mons. Jiří Mikulášek a děkanem děkanství modřického, do něhož patříme, R.D. Jan Nekuda.

2) Farnost spravoval R.D. René Strouhal, administrátor. Na správě farnosti se podílela farní rada sestávající z ekonomické a pastorační rady a dále osoby zodpovědné za moderaci různých společenství a různých aktivit.

 

Za naše představené: Otče náš.


III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním
1) Základem života v milosti Boží, života věčného, o který nám jde, je svatý křest. Letos byl ve farnosti udílen svatý křest 9x. Některé děti jsou křtěny v jiných farnostech. Podle přání biskupství má každý přijmout svátost křtu a navštěvovat farní bohoslužby ve farnosti, do které bydlištěm patří. Nejde o kněze, ale o farní rodinu. Z rodiny se neutíká! Nezapomínejte volit křesťanská jména, aby děti měly přímluvce v nebi a také vzory pro svůj život. Radujeme se z každého daru nového života, církev se velmi těší z početných rodin a také z každé adopce dětí.

2) Základem společnosti je rodina. Letos byl oddán 1 pár. Je důležité nežít v těžkém smrtelném hříchu, kterým je život na hromádce nebo v pouze civilním sňatku, k řádné křesťanské rodině patří řádně uzavřené manželství.

 

Za všechny letos pokřtěné a oddané, za děti, mládež, křesťanské rodiny a také duchovní povolání v naší farnosti a národě, aby byly a aby žily svatě, se pomodlíme zpěvem:

O, svatá Zdislavo, stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou.


3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos nás na cestě k tomuto cíli všech našich cest předešlo 13 osob, s kterými jsme se církevním obřadem rozloučili. Někteří žel zemřeli nezaopatřeni. Nebojte se nás kněze pozvat. Kněz nepřichází v čele zřízenců pohřebního ústavu, ale jako první z lékařů a ošetřovatelů. Nejprve pomozte duši, pak tělu!

 

Za zemřelé: Odpočinutí věčné.


4) Poprvé přijali Pána Ježíše 2 prvokomunikanti, připravují se 2 děti.

 

5) Svátost biřmování letos nebyla udílena.

 

6) Těšíme se, že z našeho středu vzejdou také kněžská svěcení a řeholní sliby.

 

7) Svátost nemocných byla udělena 34x. Lze jí přijímat i víckrát během nemoci.

 

IV: SPOLEČENSTVÍ

1)    Do výuky náboženství je přihlášeno 27 žáků a studentů, nepočítaje Nesvačilku, protože patří do moutnické farnosti. Z hlediska spásy je pro děti náboženství první a nejdůležitější předmět. Druhý stupeň ZŠ je počtem slabý.

2)    Ve farnosti jsou dvě modlitební společenství, které se schází ke společné modlitbě: Modlitby matek a Společenství svatého Barnabáše. Nebojte se připojit také vy…

3)     Ministrantů je šest, pěkně slouží u oltáře.

4)     Schóla Kamínci zpívá příležitostně. Pěkně povzbudivě zpívá.

5)    Sbor nám obohacuje liturgii. Je to časově náročná služba.

6)    Lektorů je kolem 20. Kéž se zapojí ještě více mladých. Je důležité si četbu dopředu dobře připravit.

7)    Akolyty máme 2. Jejich posláním je svaté přijímání podávat při bohoslužbě a nosit je nemocným i vést bohoslužby slova.

 

Modleme se za to, abychom se ve farnosti měli rádi: Zdrávas Maria.


V: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)
Tříkrálová sbírka, výlet z náboženství do Boskovic, obnova lidových misií, putování na Květný pátek k Matce Boží Bolestné do Nesvačilky, farní den, jarní soustředění ministrantů a schóly v Moutnicích, hasičské slavnosti, oslava Božího Těla, těšanské hody, první svaté přijímání, pololetní výlet z náboženství do Brna, ukončení školního roku, pouť na Svatou u Křepic, letní tábor u pana faráře, zahájení školního roku, pouť do Říma a Assisi, podzimní soustředění ministrantů a schóly, farní pouť do Polska, děkanátní setkání mládeže v Moutnicích, adventní duchovní obnova s Janem Špilarem, adventní roráty, návštěva svatého Mikuláše, benefiční předvánoční koncert.


VI: Stavební a ekonomický přehled

Letos se s Boží i vaší pomocí podařilo:

FARNÍ CHRÁM SVATÉHO BARNABÁŠE

Oprava fasády kostela/zednické, štukatérské a malířské práce – malířská firma Josefa Rouzka z Křepic.

KAPLE PANNY MARIE NAD VINOHRADY

Oprava dveří kaple/zámečnické, truhlářské a natěračské práce – brigádně.

Sloup.

Text

16

Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony

302774.00

17

Přijaté dary

5000.00

18

Dotace

50000.00

19

Ostatní příjmy

7.50

20

Nájemné

10456.00

21

Ostatní příjmy

0.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 21)

368237.50

22

Osobní výdaje

0.00

23

Daně

828.00

24

Opravy památek movitých i nemovitých

320650.00

25

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

26

Odeslané sbírky a poskytnuté dary

37617.00

27

Nákup dlouhodobého majetku,
technické zhodnocení

0.00

28

Ostatní výdaje

141822.40

29

Osobní výdaje

0.00

30

Daně

0.00

31

Opravy památek movitých i nemovitých

0.00

32

Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých

0.00

33

Ostatní výdaje

0.00

91

Výdaje celkem (sl. 22 až 33)

500917.40

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

-132679.90

 

 

 

Za všechny dobrodince: Pod ochranu tvou.


VII. FUTUROLOGIE, tj. co chystáme v budoucnu, dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:, popeleční středa bude 5. března, hod Boží velikonoční bude 20. dubna, hod Boží svatodušní bude 8. června, těšanské hody 8. června, 1. sv. přijímání 15. června, oslava svátku Božího Těla 22. června, poutě, letní tábory, výlety dětí a mládeže, soustředění ministrantů a schóly, farní setkání, postní a adventní duchovní obnovy.

 

Z hospodářských věcí nás do budoucna čeká podle finančních a časových možností:

 

V těšanském chrámu: dále fáze opravy fasády kostela, restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje, restaurování portálu Panny Marie Královny nad hlavním vchodem.

V kapli Panny Marie nad vinohrady: instalace nových schodů.

Na faře: statické posouzení farní budovy, podřezání zdiva, oprava střechy, nová okna.

 

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali:

Vzývání Ducha Svatého, kancionál 003.


VIII: Gratias = Díky Bohu i vám

BOHU DÍKY!

MARII PANNĚ DÍKY!

SVATÉMU BARNABÁŠI DÍKY, SVATÉ PANÍ ZDISLAVĚ DÍKY!

Pán Bůh zaplať zastupujícím kněžím za vše, čím nám slouží na naší pouti za Božím královstvím!

Pán Bůh zaplať farní radě!
Pán Bůh zaplať katechetkám a všem, kdo se věnují práci s dětmi a mládeží!

Pán Bůh zaplať akolytům, kostelníkům, všem lektorům a ministrantům a jejich moderátorům a vedoucím!

Pán Bůh zaplať varhaníkům, všem zpěvákům a zpěvačkám, sboru a schóle a jejich vedoucím!
Pán Bůh zaplať za zdobení kostela, udržování výzdoby a obětavé a nezištné uklízení zde i na faře!

Pán Bůh zaplať paní účetní za vedení účetnictví!

Pán Bůh zaplať za práci na farním webu!
Pán Bůh zaplať a všem za každou práci pro kostel, faru i okolí!

Pán Bůh zaplať za všechny peněžní dary při sbírkách a také jindy!
Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc!

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB!


Na poděkování zazpíváme na konci mše svaté chvalozpěv Bože, chválíme Tebe.